GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v Základní škole Mraveniště podle Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR):

Naše škola jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 6ge4bng, emailem na adrese markousovice2014@gmail.com nebo poštou na adrese Základní škola Mraveniště, Markoušovice 113, 542 32 Velké Svatoňovice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Karel Turek, tel. č. 736 750 511, email: karel.turek53@gmail.com.

V rámci zajišťování svých činností shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje žáků a zaměstnanců pro tyto účely:
 • přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. třídy, přestup z jiné školy),
 • rozhodnutí ve správním řízení (vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory, uvolnění z výuky předmětu ze zdravotních důvodů, prodloužení školní docházky, individuální vzdělávání podle §41, vzdělávání v zahraniční škole podle §38),
 • povinná dokumentace školy (školní matrika, dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejících žáků a zápisových lístků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků),
 • agenda školní družiny (přijímání do školní družiny, evidence žáků ve školní družině)
 • poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodička prevence, výchovný poradce),
 • podklady k vyúčtování (jízdné a vstupné žáků, projektová dokumentace),
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, ohrožující faktory, např. alergie nebo jiné zdravotní znevýhodnění žáka, prohlášení o  bezinfekčnosti),
 • na základě souhlasu zákonných zástupců  (s účastí na školní akci nebo výletu, se zveřejněním jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., s pořizováním fotografií z akcí nebo výletů),
 • na základě žádosti zákonných zástupců (uvolnění z vyučování, úpravy vzdělávání ze zdravotních důvodů),
 • zajištění školního stravování (evidence strávníků),
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů (pedagogická dokumentace, organizace a potřeby výuky),
 • prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy),
 • výběrová řízení na zaměstnance,
 • pracovně právní agenda - vedení osobních spisů zaměstnanců,
 • agenda BOZP (evidence pracovních úrazů apod.),
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • vedení účetnictví, mzdová agenda, zákonné odvody, nemocenské dávky, cestovní příkazy, smlouvy a objednávky služeb, projekty, žádosti o dotace

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.