Zápis dětí do školy

Výsledky zápisu pro školní rok 2021/2022 jsou k nahlédnutí zde: Výsledky zápisu 2021-04

Termín pro podání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy Mraveniště je pro školní rok 2021/2022 stanoven od 6. do 16. dubna 2021, vzhledem k mimořádné situaci proběhne pouze formální část bez přítomnosti dětí. Možnost osobního předání odpovídajících dokumentů je možné v následujících dnech ve škole:

 • úterý 6. dubna 2021,
 • úterý 13. dubna 2021,
 • čtvrtek 15. dubna 2021,

vždy v čase 14:00–16:00.

K zápisu je nutné přinést:

 • vyplněný formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (formulář zde: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2021_2022.pdf),
 • v případě žádosti o odklad i vyplněný formulář žádosti o odklad povinné školní docházky (formulář zde: Žádost o odklad školní docházky 2021_2022.pdf) spolu s doporučením školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum) a odborného (dětského) lékaře, nebo klinického psychologa,
 • rodný list dítěte (nebo prostou kopii) a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě potřeby a dalších informací kontaktujte Evu Portychovou na tel. č. 737 162 461.

Pokud zákonný zástupce nemůže využít žádný z uvedených termínů, pak může doručit veškeré výše jmenované dokumenty následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (6ge4bng)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (skola@domraveniste.cz)
 • poštou, rozhodující je datum podání na poštu (Základní škola Mraveniště, Markoušovice 113, 54232 Velké Svatoňovice)

Zápis je určen pro děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a pro děti s odkladem školní docházky.

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je jeho školní zralost a soulad rodiny s koncepcí školy: rodiče navštívili školu, informovali se o průběhu vzdělávání a absolvovali rozhovor s vedením školy. Kapacita nově přijímaných dětí v daném roce se odvíjí od celkové kapacity školy a aktuálním naplnění ročníků ve třídách.

Pokud bude při splnění podmínek počet zapsaných dětí vyšší než je kapacita třídy, bude škola při rozhodování o zápisu zohledňovat principy, na nichž je postavena. Přednost tak dostanou děti dle těchto kritérií:

 • děti, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Mraveniště - je pro nás smysluplné, aby se sourozenci vzdělávali ve stejné škole
 • děti, které přicházejí z Mravenčí školky - navazujeme na stejné principy
 • děti rodičů, kteří s námi sdílí názory na základní metody a principy fungování Základní školy Mraveniště - komunita rodičů aktivně spoluvytváří charakter školy, rodiče se zapojují do jejího chodu a podílejí se na jejím vývoji svojí prací i nápady, rodiče se aktivně zajímají o vzdělávání (např. navštěvují předškolní skupinky, účastní se otevřené výuky, dlouhodobě se zajímají o principy Mraveniště)

Pokud by i po splnění kritérií zájem převyšoval kapacitu třídy, rozhodne o přijetí dítěte los. Losování proběhne za přítomnosti školské rady.

Každému bude přiděleno registrační číslo. Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30. dubna 2021 na webových stránkách školy a venkovní vývěsce školy.

Máte-li zájem o přestup do naší školy, ozvěte se Evě Portychové na tel. č. 737 162 461, ve školním roce 2020/2021 Vám můžeme nabídnout ještě tato volná místa:
2 děti do 4. ročníku,
2 děti do 5. ročníku,
2 děti do 6. ročníku.

Zápis v roce 2020
Zápis proběhl dle nařízení MŠMT bez přítomnosti dětí během dubna 2020.

Zápis v roce 2019
V úterý 2. dubna 2019 odpoledne proběhl ve škole zápis budoucích prvňáčků. Přivítali jsme celé rodiny, starší školáci byli v roli průvodců a provedli jednotlivé děti po škole a připravených stanovištích. Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli například malování, krokování, bludiště, orientaci podle mapy, namazat si svačinu nebo si zacvičit. Na závěr si vytvořili jarní obrázek a vybrali si vyrobený dárek od našich školáků. Těšíme se na společné zážitky od září.