Zápis dětí do školy

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 naleznete zde: Výsledky zápisu 2023/2024

Zápis do 1. ročníku Základní školy Mraveniště pro školní rok 2024/2025 proběhl ve dnech 2. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin a 3. 4. 2024 od 14:30 do 17:00 hodin.
Zápis byl určen pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti s odkladem školní docházky.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky také doporučení školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum) a odborného (dětského) lékaře, nebo klinického psychologa. Veškeré další potřebné dokumenty k vyplnění budou připraveny na místě.

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je jeho školní zralost (posouzení a ověření předpokladů školní psycholožkou při zápisu k povinné školní docházce) a soulad rodiny s koncepcí školy: rodiče navštívili školu, informovali se o průběhu vzdělávání a absolvovali rozhovor s vedením školy. Kapacita nově přijímaných dětí v daném roce se odvíjí od celkové kapacity školy a od aktuálního naplnění ročníků ve třídách.

Pokud bude při splnění podmínek počet zapsaných dětí vyšší než je kapacita třídy, bude škola při rozhodování o zápisu zohledňovat také principy, na nichž je postavena. Přednost tak dostanou děti podle těchto kritérií:

  • děti, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy Mraveniště - je pro nás smysluplné, aby se sourozenci vzdělávali ve stejné škole
  • děti, které přicházejí z Mravenčí školky a Mravenečka - navazujeme na stejné principy
  • děti rodičů, kteří s námi sdílí názory na základní metody a principy fungování Základní školy Mraveniště - komunita rodičů aktivně spoluvytváří charakter školy, rodiče se zapojují do jejího chodu a podílejí se na jejím vývoji svojí prací i nápady, rodiče se aktivně zajímají o vzdělávání (např. navštěvují předškolní skupinky, účastní se otevřené výuky, dlouhodobě se zajímají o principy Mraveniště)

Pokud by i po splnění kritérií zájem převyšoval kapacitu třídy, rozhodne o přijetí dítěte los. Losování proběhne za přítomnosti školské rady.
Každému bude přiděleno registrační číslo. Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30. dubna 2024 na webových stránkách školy a venkovní vývěsce školy.