Podpořili nás

Děkujeme všem, kdo nám pomohli - bez vydatné podpory jednotlivců, dárců, sponzorů a bez podpory příslušných grantů bychom se nedostali tam, kde se nyní nalézáme.

V rámci grantových podpor realizujeme nebo jsme realizovali následující projekty:

ZŠ Mraveniště OP JAK

Projekt ZŠ Mraveniště OP JAK je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráci s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. Realizace projektu probíhá od 1.9.2022 do 31.12.2024.


Šablony III ZŠ Mraveniště

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivit rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráci s veřejností.

Provoz dětské skupiny Mravenčí školka 2020-2022

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi a podpořit rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Šablony 2 do Mraveniště 2019

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.

Společná doprava dětí do Mraveniště

Zajištění společné dopravy dětí do dětské skupiny fungující při Mraveništi, z.s. a do Základní školy Mraveniště v Markoušovicích v předpokládaném termínu plnění zakázky každý všední školní den ve školních měsících, tj. ve všech měsících v roce vyjma července a srpna.

Tvoříme z hlíny

Hlavním cílem projektu je podpořit u dětí a mládeže přirozenou fantazii, tvořivost a chuť něco vyrábět prostřednictvím keramického kroužku, který probíhá v Mraveništi po celý školní rok.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.

Provoz dětské skupiny Mravenčí školka

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi a podpořit rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.


Šablony do Mraveniště

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.


S drumbeny k porozumění a podpoře sociálních vztahů v ZŠ Mraveniště

Cílem projektu je dlouhodobě podpořit v nově utvořených věkově smíšených třídách sociální vztahy a klíčové kompetence dětí díky používání multifunkční učební pomůcky drumben v návaznosti na školní vzdělávací program a minimální preventivní program.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.


Sportujeme rádi

Cílem projektu je zábavnou formou vést děti k všestrannému pohybovému rozvoji prostřednictvím sportovního kroužku. Rádi bychom, aby žáci získali kladný vztah ke sportu, ke hře a k pohybu vůbec.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.


Mravenčí umělecká škola

Cílem projektu je podporovat Mravenčí uměleckou školu s cílem nabídnout kvalitní kulturní, hudebně-dramatickou náplň volného času dětí v obci Markoušovice a mikroregionu Jestřebích hor a posílit tak vazby v místní komunitě.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.


Tvorba přírodní zahrady u Komunitního centra Mraveniště

Cílem projektu je vybudovat díky dobrovolnému zapojení lidí přírodní zahradu u Komunitního centra Mraveniště. Zahrada bude sloužit jako vzdělávací i odpočinkové místo a bude propojovat jednotlivé skupiny dětí i dospělých. Rádi bychom tak prohlubovali mezilidské vztahy i spojení s přírodou a jejími rytmy. V zahradě budeme pěstovat zeleninu a ovoce, čímž zároveň přispějeme k tvorbě zdravého jídelníčku u dětí. Tento projekt byl podpořen v rámci grantové výzvy T-Mobile Mluvme spolu pro rok 2016.


Vybudování a provoz dětské skupiny při komunitním centru Markoušovice

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Současně projekt umožní rodinám nabídnout alternativní formu výuky, která v tomto regionu chybí.


Volnočasové aktivity v Mraveništi

Projekt probíhá od ledna do prosince 2016, v nabídce je kroužek angličtiny pod vedením Mary Jean Špetlové a kroužek keramiky pod vedením Kláry Lantové Šikové. Hlavním cílem volnočasových aktivit dětí a mládeže je umožnit nějaké zajímavé činnosti, podpořit kreativitu, dát příležitost naučit se něco nového a získat dovednosti v komunikaci nejen s vrstevníky.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.


Vyzdobme si školu v Mraveništi

Cílem projektu je pomocí výtvarně-fotografického kroužku zvýšit zájem dětí o dění v nově vznikající základní škole a komunitního vzdělávacího centra v Markoušovicích, umožnit jim spolupodílet se na výzdobě objektu a jeho bezprostředního okolí a smysluplně využít tvořivost ve volném čase.

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.

Dárci a sponzoři


Obec Velké Svatoňovice
Spolek svazku obcí Jestřebí hory
Královéhradecký kraj
Zelené potraviny
Manželé Jitka a Zdeněk Štěpánovi
VH-PROJEKCE
Autodíly Kaňka
Pavla Oborníková
TJ Sokol Markoušovice
RODIF, s.r.o.
Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice
Zdeněk Vavřena VAPO
U maminek.cz
Damap podlahy